RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przekazujemy poniższą klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka AGRO-LAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Zgierz 95-100, ul. Benzantronowa 6 , NIP: 7272820198, REGON: 368724402, KRS: 0000704837, e-mail: biuro@agro-land.eu.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy handlowej zawartej
z naszą Spółką w ramach prowadzonych przez nas działalności gospodarczych, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także w celu przesłania informacji handlowej o produktach Administratora po uprzednio uzyskanej zgodzie, bądź na Państwa prośbę. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, telefon, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Administratora.
3. Administrator przetwarza jedynie niezbędne dane osobowe Klientów, w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także
w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, w celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@agro-land.eu .
10. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami prawa podatkowego – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018r., będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl.